The Practice of Noble Values among Primary School Students in Malaysia

  • Mohd Zailani Mohd Yusoff Universiti Utara Malaysia, Malaysia
  • Mohamad Khairi Haji Othman Universiti Utara Malaysia, Malaysia
  • Asmawati Suhid Universiti Utara Malaysia, Malaysia
  • Rozalina Khalid Universiti Putra Malaysia, Selangor, Malaysia

Abstract

Social problems among students have become very serious in recent years. Therefore, the issues that need to be addressed are the practices that exist among them. This study will share a research finding that identifies the level of practice of applying noble values among primary school children. This study used qualitative research designs through interviews and observations and quantitative survey studies where data were collected through questionnaires involving 321 primary school children from four primary schools in the North Zone of Peninsular Malaysia. Overall, the findings show that the practice of noble values is admirable. This study found that there was a significant difference in values of noble practices in terms of school types. In addition, the findings also found that values of respect are the most dominant values practiced by primary school students followed by other values.

Author Biography

Mohd Zailani Mohd Yusoff, Universiti Utara Malaysia, Malaysia

Universiti Utara Malaysia, Malaysia

References

Ab. Rahman Mahmud & Amidin Zin. (1995). Amalan nilai murni di kalangan pelajar: Satu kajian di Terengganu Darul Iman [Pure values of practice amongs students: A study in Terengganu Darul Iman]. Jabatan Pendidikan Maktab Perguruan Kuala Terengganu.
Abd. Rahim Abd. Rashid. (1999). Pendidikan sejarah: Falsafah, teori dan amalan [Historical education: Philosophy, theory and practice]. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors. Sdn. Bhd.
Abd Rahim Abd Rashid. (2001). Nilai-nilai murni dalam pendidikan: Menghadapi perubahan dan cabaran alaf baru [Pure values in education: Face the changes and challenges of the new millennium]. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Abdul Rahman Md.Aroff, Asmawati Suhid & Nur Surayyah Madhubala Abdullah. (2008). Pendidikan nilai dan pembinaan watak. Pendidikan disekolah: Isu dan cabaran [Value education and character building. Eduation in school: Issues and challenges]. Serdang: Universiti Putra Malaysia.
Adam, Z., & Kassim, F. (2011). Kemahiran kerja berpasukan: Etika dalam pekerjaan dari perspektif Islam [Teamwork skills: Ethics in work from an Islamic perspectives]. Universiti Islam Antarabangsa (UIAM).
Azmi Shah Suratman, Mohd Nasir Ripin, Ramli Awang, Sayed Mahussain Sayed Ahmad &Zulkifli Haron. (2007). Tahap dialog peradaban: Kajian di kalangan pelajar tahun 3 Universiti Teknologi Malaysia [The dialogue stage of civilization: A study among 3rd year Malaysian University of Technology students]. Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, UTM.
Bahaman, A. S., & Turiman, S. (1999). Statistic for social research with computer applications. Kuala Lumpur: JJ Print & Copy.
Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, NJ: Pearson Merrill Prentice Hall.
Dziauddin Abdul Rahman. (1999). Menjana dan memperkasakan pendidikan sekolah agama ke arah kecemerlangan [Generate and empower religious school education towards excellence]. Kertas kerja Persidangan Kebangsaan Pendidikan Sekolah-sekolah Agama. Anjuran Universiti Sains Malaysia.
Emily Anak Sakai & Mohd Dahlan Hj. A. Malek. (2014). Konsep integriti dan nilai-nilai murni terhadap kesejahteraan hidup dalam kalangan pelajar universiti yang tinggal di bandar dan luar bandar: Satu kajian di Universiti Malaysia Sabah [The concept of integrity and noble values towards living well being among university students living in urban and rural areas: A study at University of Malaysia Sabah]. Seminar Kebangsaan Integriti Keluarga 2014. Fakulti Psikologi dan Pendidikan, UMS.
Fathiah Saini. (2005). Kepimpinan pengajaran daripada perspektif Islam di sebuah sekolah menengah di Kuala Lumpur [Leadership teaching from an Islamic perspective at a secondary school in Kuala Lumpur]. Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Katip, K., Abu Bakar, B., & Malia, F. F. (2005) Tinjauan pelaksanaan pembelajaran berkumpulan di kalangan pelajar Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) di Johor Bahru [Overview of group learning implementation among Private Institutions of Higher Learning (IPTS) students in Johor Bahru]. Seminar Pendidikan 2005, Fakulti Pendidikan, UTM.
M. Ali Hasan. (1997). Tuntunan akhlak [Moral rules]. Selangor: Thinker‘s Library Sdn. Bhd.
Mohamad Khairi Othman, Asmawati Suhib & Samsilah Roslan. (2015). Penghayatan nilai murni dalam kalangan pelajar sekolah menengah masa kini[The appreciation of pure values among current high school students]. Jurnal Pembangunan Sosial, 18(Jun), 1-20.
Mohamad Najib Abdul Ghaffar. (1999). Penyelidikan pendidikan [Educational research]. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
Mohd Azrul Jaafar, Azrina Tahir & Ahmad Firdaus Mohd Noor. (2017). Pengamalan nilai nilai murni dalam kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) ke arah pembentukan sahsiah pelajar Politeknik Malaysia[Practicing value of pure values in the course of Islamic Civilization and Islamic Civilization (TITAS) towards the formation of the personality of Malaysian Polytechnic]. Malaysian Online Journal of Education, 1(1), 29-35.
Mohd. Uzi Dollah. (2007). Penerapan nilai dalam pengajaran guru matematik sekolah menengah: Satu kajian kes [Applying value in the teaching of high school mathematics teachers: A case study]. Tesis doktor falsafah yang tidak diterbitkan. Universiti Sains Malaysia.
Muhammad Naquib Al-Attas. (1980). The concept of Education in Islam. A framework for an Islamic Philosophy of Education. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).
Noor Lela Ahmad. (2008). Amalan penerapan nilai murni guru perakaunan dalam pengajaran Prinsip Perakaunan [The practice of applying the value of pure accounting teachers in the teaching of the Principles of Accounting]. Tesis Ph.D. Univerisiti Kebangsaan Malaysia.
Nunally, J. C. (1978). Psychometric theory. New York: Mc Graw Hill Publication Company.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Dimuat turun pada 10 Februari 2013 dari http://www.moe.gov.my/userfiles/file/PPP/Preliminary-Blueprint-BM.pdf.
Rosnani Hashim. (1998). Pengurusan pendidikan untuk sekolah daripada perspektif Islam [Education management for schools from an Islamic perspective]. Prosiding Seminar Pendidikan Guru Untuk Sekolah Berkesan, 62-63.
Tajul Ariffin Noordin & Nor’Aini Dan. (1992). Pendidikan dan pembangunan manusia: Pendekatan bersepadu [Human development and education: An integrated approach]. Bangi: As-Syabab Media.
Wan Mohd. Zahid Mohd. Noordin. 1993. Pengisian wawasan pendidikan [Charging education vision]. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Pendidikan NasionalPeringkat Negeri Pulau Pinang, pada 18 September 1993, di Dewan SriPinang, Pulau Pinang.
Wiersma, W. (2000). Research methods in education: An introduction. 7thed. Boston: Allyn & Bacon.
Yahya Buntat & Rozita Sanapi. (2003). Tahap penghayatan nilai-nilai murni di kalangan pelajar-pelajar sarjana muda teknologi serta pendidikan semasa menjalankan kerja amali bengkel [The level of appreciation of noble values among technological and educational undergraduates during the workshop]. Jurnal Teknologi, 39(E) Disember, 63-76.
Yusoff, M. Z. M., & Hamzah, A. (2015). Direction of Moral Education Teacher To Enrich Character Education. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 3(1), 119-132.
Zakaria Kasa, Abdul Rahman Md. Aroff, Abdul Majid Mohd Isa & Rabil Hj. Mahyuddin. (1996). Penerapan nilai murni merentas kurikulum: Satutinjauan [The application of pure values across the curriculum: A survey]. Laporan Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia dan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Pertanian Malaysia.
Published
2019-01-30
How to Cite
MOHD YUSOFF, Mohd Zailani et al. The Practice of Noble Values among Primary School Students in Malaysia. Jurnal Ilmiah Peuradeun, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 163-180, jan. 2019. ISSN 2443-2067. Available at: <http://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/385>. Date accessed: 29 nov. 2021. doi: https://doi.org/10.26811/peuradeun.v7i1.385.